Koučování / koučink

 

Pojem koučování (někdy se používá také pojem koučink, coaching - kouč / coach) se používal dříve hlavně ve sportu, v dnešní době se rozšiřuje v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů a dalších činnostech s lidmi, kde se klade důraz na rozvoj a další zlepšování současného (často plně funkčního a dobrého) stavu. Existuje několik vysvětlení pojmu koučování a hlavně způsobů jeho aplikace při práci s klienty. Právě díky „sportovní“ historii se často zaměňuje s pojmem trenér. Ale KOUČ NENÍ TRENÉR. Právě na tomto rozlišení se dá docela dobře popsat styl koučování, které já nabízím. Kouč na rozdíl od trenéra netrénuje s klienty správné odpovědi a správnou aplikaci trenérem preferovaných doporučení a způsobů řešení. Kouč vytváří svým způsobem práce (především způsobem vedení rozhovoru a za pomoci konstruktivních otázek) prostor pro nové cesty přemýšlení svých klientů. Díky tomu se klienti učí přemýšlet o věcech jinak, vidět je jinak, dělat je jinak – pro sebe užitečněji. Vychází se z praxí ověřeného předpokladu, že když člověk umí o věcech jinak mluvit, umí o nich jinak přemýšlet a umí je také jinak ve svém životě dělat – umí jinak žít svůj život. A to vše, aniž by se měnily vnější podmínky. Nebo je umí v případě potřeby sám měnit.

 

Koučování vede k vnitřní změně člověka, která se odráží v jeho chování, v jeho sebehodnocení a sebeúctě, v jeho vztazích s okolím, v jeho úspěšnosti a celkově v jeho životní spokojenosti. A to buď celkově v jeho životě a nebo v jednotlivých oblastech – podle toho, s jakým tématem člověk do koučování vstupuje a co chce měnit.

 

Důležitými pojmy v koučování jsou vedle změny, rozvoje a myšlení také převzetí zodpovědnosti za sebe, definice vize, stanovení cílů a kroků k jejich dosažení, postupná realizace těchto kroků, důraz na to co se daří/co je funkční a celková orientace na řešení.

 

Pomocí koučování se nejčastěji řeší pracovní témata ve firmách (zvýšení produktivity, stabilizace firmy, řízení firmy, vedení týmu, vývoj nových produktů, …), ale je možné jeho pomocí řešit i situace v rodinném nebo osobním životě, kdy hledáte cesty dalšího rozvoje.

 

Někdy se koučování zaměňuje ve veřejnosti se vzděláváním nebo poradenstvím. Zde je zajímavé všimnout si, na co se jaká aktivita při práci s lidmi zaměřuje.
Při vzdělávání (semináře, kurzy) je nejčastěji kladen důraz na vědomosti, na přísun informací (učí se správné odpovědi na správné otázky).
Při výcvicích je důraz kladen hlavně na osvojování dovedností (učí se správné chování na správné instrukce).
Koučování se zaměřuje na myšlení člověka, s předpokladem, že když člověk začne o věcech jinak přemýšlet, začne je také jinak dělat, sám si osvojí potřebné dovednosti a vědomosti (učí se o věcech jinak přemýšlet s ohledem na svojí specifickou situaci, otvírat nové pohledy, přebírat za sebe a svá rozhodnutí zodpovědnost).

 

Koučování realizujeme především s kolegy z týmu Dalet, kde naleznete také další informace. Při koučování (stejně jako při všech dalších profesních činnostech) preferujeme přístup zaměřený na řešení - více také na www.reteaming.cz.

 

Reteaming®

Využíváme specifickou metodiku koučování zaměřeného na řešení nazvanou Reteaming® vytvořenou Benem Furmanem a Tapani Aholou z Finska (www.reteaming.com). Byl jsem prvním certifikovaným Reteaming® koučem v ČR, s dalšími certifikovanými kolegy úzce spolupracujeme a náš tým je certifikovaným reteaming institutem pro ČR. Máme pověření vzdělávat a certifikovat další Reteaming® kouče. Bližší informace na www.reteaming.cz.

 

Při své koučovací práci využíváme celou škálu možností, které pro koučování nabízí přístup zaměřený na řešení (SF coaching), včetně modelu Brief coaching na základě absolvování kurzu Brief coachingu akreditovaného pro nejvyšší stupeň vzdělání koučů (ACTP) dle Mezinárodní asociace koučů (ICF).

 

Společně s kolegou jsme napsali první knihu v češtině o koučování zaměřeném na řešení. Vydalo jí nakladatelství Portál: Zatloukal, L., Vítek, P. Koučování zaměřené na řešení: 50 klíčů pro společné otevírání nových možností. Praha: Portál, 2016.

 

 

Naší specialitou a velkou výhodou pro klienty je možnost práce ve dvojici koučů. Jeden kouč se většinou zaměřuje na proces vedení rozhovoru a druhý pomáhá generovat nápady. Způsob práce ve dvojici přináší výrazné zvýšení efektivity koučovacích sezení.

 

Cena:

Podrobné organizační i cenové podmínky dojednávám s každým zájemcem o koučování individuálně při osobním setkání. Pro orientaci zájemců o koučování zde nabízím obecné finanční podmínky, z nichž při dojednávání vycházím: Ceník otevřít zde.

V konečném důsledku může zákazník získat více peněz než kolik ho stály moje služby. Díky mojí odbornosti a schopnosti proměnit společně strávený čas na přímý finanční přínos pro zákazníka. Také proto se snažím trvale přizpůsobovat moje portfolio služeb a způsob jejich dodávky potřebám mých zákazníků.

 

Pokud:

  • si po přečtení předchozího textu říkáte, že by vám koučování mohlo v něčem pomoci,
  • máte zájem o další rozvoj sebe nebo své firmy (ideálně obojí současně),
  • jste ochotni (vy sám nebo vaše firma) investovat do sebe odpovídající finance a cca půl roku času,
  • jste ochotni pracovat na svých cílech, měnit způsoby svého myšlení a tvrdě při tom pracovat,
  • zastáváte manažerskou funkci nebo jste vedoucí projektu nebo podnikatel,
  • v ideálním případě můžete sám/sama rozhodovat o tom, zda se mnou chcete spolupracovat,
  • uvědomujete si, že smyslem našeho prvního setkání je především vytvořit základ pro spolupráci,

ozvěte se mi a domluvíme si osobní schůzku - můžete mi napsat nebo zavolat (777 800 346, 739 444 839).

 

Další informace o koučování a naší nabídce najdete v tomto mate riálu ke stažení ve formátu pdf a nebo na stránkách věnovaných specifické metodě koučování - reteamingu